خدمات و نحوه پاسخگویی به شکایات و انتقادات را در هما چگونه ارزیابی می کنید؟
   
بسیار خوب
مطلوب
ضعیف
بسیار ضعیف


واحد رسیدگی به شکایات و تاخیرات
چهارشنبه 13 بهمن 1395 ثبت شکایت

کاربر گرامی


شما جزء کدامیک از گروه های ذیل می باشید:

  مسافر

  مشتری بار

  متقاضی خرید بلیت