دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
شنبه 1 اسفند 1394 پیمان ورشو

آگاهی به مسافران در خصوص حدود مسوولیت(پیمان ورشو)


پیمان ورشو: منظور قانون اجازه الحاق دولت ایران به کنوانسیون یکسان سازی برخی از مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی ورشو مورخ 12 اکتبر 1929 و اصلاح بعدی آن ( موسوم به پروتکل لاهه ) مورخ 28 سپتامبر 1955 مصوب 1354 است.