دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا استعمال دخانيات حين پرواز مجاز مي باشد؟

خير، درپروازهاي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" استعمال دخانيات ممنوع مي باشد.