دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 براي سفارش غذاي مخصوص در طول پرواز چه اقدامي بايد انجام دهيم؟

در زمان تهيه بليت پروازهاي بين المللي امكان درخواست غذاهاي مخصوص (مطابق ليست غذايي موجود) وجود دارد.