دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما
سه شنبه 29 آذر 1390 آيا در ارائه سرويس‌هاي غذايي، ملاحظات پزشكي نيز در نظر گرفته مي شود؟

بله. به طور مثال در پروازهاي صبحگاهي از مواد با درصد شيريني بالاتر (كربوهيدرات ها) براي تأمين انرژي بيشتر استفاده مي‌شود. براي وعده هاي ناهار در پروازها ، از مواد تركيبي حاوي قندها و پروتئين‌ها استفاده مي‌شود و معمولا ً براي وعده هاي شام، بيشتر مواد فيبري و پروتئيني مورد توجه قرار مي‌گيرند.