خدمات و نحوه پاسخگویی به شکایات و انتقادات را در هما چگونه ارزیابی می کنید؟
   
بسیار خوب
مطلوب
ضعیف
بسیار ضعیف


واحد رسیدگی به شکایات و تاخیرات
يكشنبه 12 شهريور 1396 واحد رسیدگی به شکایات و تاخیرات
تلفن: 46624491-2 46624231-33
دورنگار: 46628328