كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
شهر مبداء شهر مقصد

کلیه مبالغ به ریال درج گردیده است

هزینه بارهائی که بیشتر از حداقل باشند با نرخ نرمال و یا سایر نرخهای مربوطه محاسبه می شوند.
ممکن است هزینه ها نسبت به آخرین نوبت بهنگام سازی اطلاعات وب سایت تغییر کرده باشند،
لذا لطفا صحت آنها را با یکی از دفاتر هما کنترل کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تخفیفات نرخی با واحد بازاریابی بار هما :
تلفن 46625694 21 98+
ایمیل cargo.marketing@iranair.com
تماس حاصل فرمایید.