پشتيباني مهندسي
با استفاده از تجربه بدست آمده در تعمير و نگهداري ناوگان ايران اير ، قسمت مهندسي و تعميرات قادر به ارائه خدمات مهندسي به ساير مشتريان مي باشد.