آموزش عمومي هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران
دوره هاي آموزش عمومي در دو بخش دوره هاي درون سازماني و برون سازماني ارائه مي گردد:
دوره هاي درون سازماني
 دوره هاي مديريت بازار و بازرگاني
- اصول بازاريابي و مديريت بازار- روانشناسي برخورد با مشتري- مديريت تبليغات- مديريت شكايات مشتريان مبتني بر استانداردISO 10002- مديريت روابط عمومي- آشنايي با مفاهيم و روشهاي سنجش رضايت مشتري- اصول و فنون مذاكره- مشتري مداري- استراتژي بازاريابي مشتري
دوره هاي مديريت منابع انساني 
- مديريت منابع انساني  - مديريت منابع انساني براي مديران غير منابع انساني- رفتار سازماني- مهارتهاي ارتباطي و رفتار سازماني- اصول جانشين پروري- اصول سرپرستي- مهارتهاي رهبري- نيازسنجي آموزشي- برنامه ريزي استراتژيك آموزشي- تكنيكهاي اثربخشي آموزشي- كارتيمي- آئين نگارش مكاتبات اداري- مديريت زمان- مديريت استرس- خلاقيت و نوآوري- آموزش مسئولين دفاتر- مديريت كارآفريني- مديريت تغيير- ارتباط موثر- هوش هيجاني- مديريت بحران- مديريت بهره وري
 مديريت مالي و حسابداري
- حسابداري مالي براي مديران غير مالي- مديريت مالي براي مديران غير مالي- استراتژيهاي كاهش هزينه- تكنيك هاي ارزيابي ريسك
 مديريت توليد و عمليات
- آشنايي با شش سيگما- آشنايي با اصول 5 S ( اصول نظام آراستگي محيط كار)- الگو برداري از بهترينها ( Benchmarking )- ISO 9000- ISO 14000- بهبود مستمر- مديريت كيفيت - مديريت پروژه
  مديريت فن آوري اطلاعات و تكنولوژي
-  ICDL - فناوري اطلاعات براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط- بهبود فرايندهاي كسب و كار- مديريت محتواي سازمان- مديريت امنيت اطلاعات
 دوره آموزش ايمني و بهداشت وپزشكي
- آشنايي با اصول و مفاهيم كمكهاي اوليه ( تئوري )- كمك هاي اوليه (عملي )- بهداشت
 دوره آموزشي كيترينگ
- كيترينگ مقدماتي- كيترينگ متوسطه- كيترينگ پيشرفته- آشپزي مقدماتي و پيشرفته - قنادي مقدماتي و پيشرفته- آشنايي با تجهيزات كيترينگ - ايمني تجهيزات كيترينگ - دوره هاي جوشكاري، برق كار صنعتي، و...  
 دوره آموزشي تداركات
- تداركات مقدماتي- تداركات متوسطه- تداركات پيشرفته- انبارداري - آشنايي با قطعات
دوره آموزشي ويژه اپراتورها
- ارتباطات انساني - ارتباط موثر با مشتريان 
دوره هاي معارف اسلامي و ارتباطات انساني
برگزاري سمينار و همايش

 دوره هاي برون سازماني
- حسابداري آژانس
-امكان برگزاري كليه دوره هاي مذكور جهت سازمانها و ارگانهاي مختلف در صورت تقاضا مي باشد.