نمايندگي فروش "هما" در ميلان
نام نمايندگي فروش
 آژانس خدمات مسافرتي آدينه تراول
تلفن دفتر نمايندگي فروش
 0289096136 – 39+
دورنگار دفتر نمايندگي فروش
 028053300 – 39+
پست الكترونيك دفتر نمايندگي فروش
 INFO@ADINEHTRAVEL.COM
آدرس دفتر نمايندگي فروش
 P.zza Diaz 6, Milan, Italy