شعبه استانبول
دفتر فروش استانبول
نام رئيس شعبه
احمد ماحوزي
تلفن دفتر شعبه
2250258 212 90+
دورنگار دفتر شعبه
2252200 212 90+
پست الكترونيك رييس شعبه
 MAHOUZI@IRANAIR.COM
تلفن 
2250255-57 212 90+
پست الكترونيك
reserv@iranairist.com

Istanbul@iranair.com
آدرس
Valikonagi Str No.7 Harbiye Istanbul
ساعات كار دفتر
 دوشنبه الي جمعه  ازساعت 09:00 صبح الي 17:00
شعبه يونان آژانس طرف قرارداد هما در آنكارا
رييس شعبه
احمد ماحوزي
آدرس 
  122 . Syngrou Ave. 11741 Athens
شماره تلفن دفتر فروش
9246573-6 210 30+
 دورنگار دفتر فروش
9248355 210 30+
پست الكترونيك دفتر فروش
 iranair@otenet.gr
ساعت كار دفتر فروش
دوشنبه الي جمعه  ازساعت 09:00 صبح الي 17:00
رييس شعبه
احمد ماحوزي
آدرس
Paris Cad. No: 28/B Ankara
تلفن 
4278418-19 312 90+
دورنگار
4278420 312 90+
پست الكترونيك
bernus_tour@yahoo.com
ساعات كار دفتر
دوشنبه الي جمعه  ازساعت 09:00 صبح الي 17:00

پروازهاي هما در مسير تهران -استانبول -تهران در روزهاي دوشنبه ،چهارشنبه و جمعه انجام مي شود
      پروازهاي مسير تهران - آنكارا - تهران در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه انجام مي شود