شعبه جده
تلفن دفتر شعبه
 6646449 9662+
دورنگار دفتر شعبه
 26673524 9662+
آدرس
 جده - جاده مدينه - مركز النخيل
تلفن دفتر فروش
26646449 9662+