شعبه وين
اطلاعات فروش
تلفن شعبه و دفتر فروش
3-5865601 1 43+
دورنگار شعبه و دفتر فروش
5866699 1 43+
تلفن فرودگاه
700732876 1 43+
پست الكترونيك شعبه
Office@iranair.at
پست الكترونيك فروش مسافر
ticket@iranair.at
پست الكترونيك فروش بار
cargo@iranair.at
آدرس وب سايت
www.iranair.at
آدرس:
A-1010 Wien Opernring 1
ساعت كار دفتر فروش
روزهاي دوشنبه تا جمعه 09:30 الي 12:30
                                 13:30 الي 16:30

 اطلاعات پرواز