دفتر مركزي "هما" در رم
دفتر "هما" در فرودگاه Fiumicino  رم
نام رئيس شعبه
كوروش محمد خراساني
تلفن دفتر شعبه
 064741144 - 39+
دورنگار دفتر شعبه
 064741145 - 39+
پست الكترونيك دفتر شعبه
 INFO@IRANAIR.IT
پست الكترونيك رييس شعبه
 k.khorasani@iranair.com
تلفن 
 0665010243 – 39+ 
0665954403 - 39+
دورنگار
 0665010808 – 39+
ساعات كار دفتر
در ايام هفته از دوشنبه الي جمعه  ازساعت 09:00 صبح الي 17:00
دفتر فروش هما در رم دفتر فروش بار
آدرس دفتر فروش
 00187 Roma, Via Leonida Bissolati 55
شماره تلفن دفتر فروش
 39+ – 064741141 , 39+ – 064741142
دورنگار دفتر فروش
 39+ - 0642014620
پست الكترونيك دفتر فروش
 SALES@IRANAIR.IT
ساعت كار دفتر فروش
در ايام هفته از دوشنبه الي جمعه  ازساعت 09:00 صبح الي 17:00
تلفن 
066529102 – 39+ 
0665953179 –39+
دورنگار
 0665010736 - 39+
ساعات كار دفتر
در ايام هفته از دوشنبه الي جمعه  ازساعت 0900 صبح الي 1700