كوچك يا بزرگ كردن بخش :.فرم
شهر مبدأ شهر مقصد

کلیه مبالغ به ریال درج گردیده است

نرخ کرایه حمل در کلیه مسیرهای داخلی بصورت رفت و برگشت یکسان می باشد.
هزینه بارهائی که بیشتر از حداقل باشند با نرخ نرمال و یا سایر نرخهای مربوطه محاسبه می شوند.
ممکن است هزینه ها نسبت به آخرین نوبت بهنگام سازی اطلاعات وب سایت تغییر کرده باشند،
لذا لطفا صحت آنها را با یکی از دفاتر هما کنترل کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تخفیفات نرخی با واحد بازاریابی بار هما :
تلفن 46625694 21 98+
ایمیل cargo.marketing@iranair.com
تماس حاصل فرمایید.