شعبه پاريس
دفتر فروش پاريس
نام رئيس شعبه
عليرضا ناظمي
تلفن دفتر شعبه
 43596906 1 33+
تلفن مستقيم
56884512 1 33+
دورنگار دفتر شعبه
42898558 1 33+
پست الكترونيك
 
nazemi@iranair.com
تلفن 
42259906 1 33+
دورنگار
 42891051 1 33+
پست الكترونيك
paris.sales@iranair.com
آدرس دفتر
 63ave des Champs Elysees 75008 Paris
ساعات كار دفتر
دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 الي 17:00
روزهاي شنبه و يكشنبه و تعطيلات رسمي دفتر شعبه پاريس تعطيل مي باشد

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" در روزهاي جمعه و سه شنبه به فرودگاه اورلي پاريس پرواز دارد.