شعبه هما درسوئد (استكهلم و گوتنبرگ)
ايستگاه آرلاندا (استكهلم)
نام رئيس شعبه
غلامرضا مشاك زاده
تلفن دفتر مركزي هما در سوئد
 54510000 8 46+
دورنگار دفتر 
 105900 8 46+
پست الكترونيك رييس شعبه
 Mashakzadeh@iranair.com
پست الكترونيك دفتر مركزي
info@iranair.se
آدرس دفتر مركزي:
 Sveav. 31/4 tr       103 69   Stockholm
ساعت كار
روزهاي دوشنبه الي جمعه از ساعت 08:30 الي 17:00
تلفن ايستگاه
 7977894 8 46+ 
7977893 8 46+
آدرس ايستگاه
فرودگاه آرلاندا - ترمينال 5

دانمارك(كپنهاك) نروژ 
نام رئيس شعبه
غلامرضا مشاك زاده
پست الكترونيك رييس شعبه
 Mashakzadeh@iranair.com
آدرس ايستگاه
فرودگاه كپنهاك(Kastrup) - ترمينال 2
 تلفن ايستگاه كپنهاك
 461666 32 45+
دورنگار ايستگاه
511668 32 45+
پست الكترونيك دفتر مركزي
 info@iranair.se
Offline  
پرواز مسافران از طريق  ايستگاه گوتنبرگ به تهران انجام مي يابد   
    
نام رئيس شعبه
غلامرضا مشاك زاده
پست الكترونيك رييس شعبه
 Mashakzadeh@iranair.com
پست الكترونيك دفتر مركزي
 info@iranair.se