شعبه بمبئي
دفتر فروش بمبئي
نام رئيس شعبه
محسن اشرفیان
تلفن دفتر شعبه
 22045082 22 91+
دورنگار دفتر شعبه
 22040548 22 91+
پست الكترونيك دفتر شعبه
 
تلفن 
 22041037-22041025-22048527-22047070 22 91+
دورنگار
 22045048 22 91+
ساعات كار دفتر
دوشنبه تا جمعه ار ساعت 09:30 تا 17:30 شنبه ها از ساعت 09:30 تا 13:30
آدرس دفتر
IranAir,Suder Mahal,Marine Drive,Mumbai 400020
ايستگاه هما در ببمئي
تلفن فرودگاه
 66859300-66859301 22 91+ 
آدرس دفتر هما در فرودگاه
IranAir, Terminal 2B,C.S.I Airport, Sahar, Mumbai, 400099

كشور هندوستان و شهر بمبئي يكي از اولين نقاط پروازهاي خارجي هما بوده است و در حال حاضردو پرواز هفتگي در روزهاي سه شنبه و جمعه به اين مقصد انجام مي پذيرد.