قد و وزن
يكي از معيارهايي كه جهت احراز شغل مهمانداري مورد نظر قرار مي گيرد، دارا بودن قد و وزن متناسب مي باشد. در اكثر شركت هاي هوايي اين موضوع هم به دليل آراستگي ظاهري و هم به دليل شرايط كاري حائز اهميت مي باشد.
آراستگي ظاهري از آن جهت حائز اهميت است كه مهماندار به عنوان نماينده و پيشاني شركت هوايي و يك كشور در هواپيما حضور مي يابد. به لحاظ شرايط كاري مهمانداران مي بايست آمادگي فيزيكي لازم و كافي جهت انجام امور ايمني در شرايط اضطراري را داشته باشند.

شرايط استخدام مهمانداران در ايران اير به شرح زير مي باشد
زن مرد
18 18 سن
165-175 170-185 قد(سانتي متر)
18/5-25 20-26 (شاخص توده بدني)BMI
تحصيلات
يكي ديگر از معيارهاي انتخاب افراد به عنوان مهماندار تسلط به زبان انگليسي مي باشد. در برخي شركت هاي هوايي
 دارا بودن تواناي هايي مانند دانستن چندين زبان و يا دارا بودن مدرك پرستاري و يا آشنايي با كمكهاي اوليه ممكن است به عنوان مزيت در انتخاب لحاظ گردد.
در شركت ايران اير شرايط زير از نظر تحصيلات مورد نياز است :
 دارا بودن مدرك تحصيلي ديپلم در يكي از رشته هاي رياضي فيزيك، علوم تجربي، علوم انساني و يا گذراندن دوره هاي كارداني مهمانداري
 قبولي در آزمون ورودي
 موفقيت در مصاحبه مقدماتي ايران اير
  گذراندن مرحله معاينات پزشكي
  پذيرفته شدن در گزينش حراست
 گذراندن دوره هاي زبان و قبول شدن در آزمون گريد 10 و ESP
آموزش
مهمانداران ايران اير، دوره هاي آموزشي را  در محلي كه براي شركت پايه محسوب مي شود (تهران) مي گذرانند .تمركز اصلي اين دوره هاي آموزشي بر ايمني است.دوره هاي آموزش ايمني شامل : مديريت در تخليه سريع مسافران در شرايط اضطراري، نحوه استفاده از سرسره و قايق هاي نجات، مبارزه با آتش در طول پرواز، حفظ بقاء در جنگل، دريا، بيابان، قطب و ...، كمكهاي اوليه (احياء قلبي- ريوي ، استفاده از AED)، رويه هاي مربوط به فرود اضطراري در خشكي يا آب، شرايط اضطراري در زمان كم شدن فشار هواي داخل كابين هواپيما، دوره هاي CRM، امنيت پرواز و غيره مي باشد.برنامه آموزش مهمانداران ايران اير به تصويب هواپيمايي كشوري و تاييد IATA رسيده است و هدف آن حصول اطمينان از آشنا بودن مهمانداران با وظايف و امور مربوط به كابين در جهت ارتقاء سطح كيفي و ايمني پروازهاي "هما" مي باشد. ارزيابي افراد در اين دوره ها از طريق آزمون كتبي، شفاهي و عملي مي باشد. پس از گذراندن دوره هاي آموزشي فوق الذكر در دوره هاي پايه، افراد مي بايست در دوره هاي بازآموزي نيز به منظور به روز بودن اطلاعات هوانوردي خود شركت نمايند.