دفتر فروش تلفنیپشتیبانی فروش اینترنتیدفاتر فروش هما

اخذ مجوز پرواز بیماران از مرکز پزشکی هوایی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران "هما" به صورت حضوری و یا ارسال مدارک فقط در روزهای غیرتعطیل و ساعات اداری مقدور می باشد.خواهشمند است فرم ذیل را پس از تکمیل اطلاعات ، چاپ  نموده و از طریق راه های ارتباطی مرکز پزشکی ارسال نمایید


اطلاعات پزشکی
نام و نام خانوادگی: سن:
جنسیت: مبداء:
مقصد: تلفن تماس:
شرح حال بیماری و اقدامات انجام شده:
تشخیص نهایی بیماری:
تاریخ تشخیص:
آیا بیماری واگیردار و مسری می باشد؟
توضیحات:
آیا وضعیت بیماری برای سایر مسافران ایجاد ناراحتی می کند؟ (بو, وضع ظاهری, رفتار و ...)
توضیحات:
شرایط انتقال بیمار به هواپیما چگونه می باشد؟
وضعیت استقرار بیمار داخل هواپیما چگونه است؟
آیا بیمار در طول پرواز نیازمند مراقبت می باشد؟
درصورتیکه پاسخ شما به سوال قبلی بلی میباشد, لطفا روش مراقبت موردنظر را انتخاب نمایید.
آیا بیمار نیاز به اکسیژن دارد؟
آیا بیمار در مقصد نیازمند آمبولانس می باشد؟
آیا لاز م است بیمار در مقصد در بیمارستان بستری گردد؟
پیشنهادها (تغذیه, دارو و ...):
اینجانب دکتر
پزشک معالج بیمار
مسئولیت اطلاعات پزشکی فوق را بر عهده می گیرم.
تلفن تماس پزشک معالج:
مهر و امضاء پزشک معالج:
نظریه مرکز پزشکی هوایی در مورد انتقال مسافر بیمار:
تاریخ:
مهر و امضاء پزشک:
- اعتبار این برگ پس از تائید توسط پزشک هما 48 ساعت می باشد.
- مهمانداران هواپیما صرفا دوره کمکهای اولیه را دیده اند و مجاز به تزریق یا تجویز دارو و همچنین مراقبتهای خاص پزشکی نمی باشند.