شعبه كلن
رييس هما در كلن:
سعيد مدني
پست الكترونيك:
s.madani@iranair.com
تلفن نمايندگي فروش بليت هما
402493,402492 2203 49+
دورنگار
402492 2203 49+
پست الكترونيك
IRA_CGN@iranair.com
آدرس
Terminal 2- Abflugebene- Bauteil- West M1VSK
Airport Cologne/Bonn
51147 Cologne
ساعت كار دفتر فرودگاه
دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 الي 14:00

پرواز هفتگي: روزهاي جمعه