گواهینامه ها و تاییدیه های "هما"

گواهینامه A.O.C
Air Operator's Certificate

گواهینامه MOA
Maintenane Organization Approval Certificate

گواهینامه TC
Maintenane Training Organization Approval Certificate