شعبه بانكوك
دفتر فروش بانكوك
نام رئيس شعبه
تلفن دفتر شعبه
22381721 66+
دورنگار دفتر شعبه
 22381724 66+
پست الكترونيك دفتر شعبه
 

تلفن 
22381721-3 66+
پست الكترونيك
mkt@iranairbkk.com
info@iranairbkk.com
ساعات كار دفتر
در ايام هفته از دوشنبه الي جمعه  ازساعت 09:00 صبح الي 17:00