شعبه "هما" در بحرين
دفتر فروش بحرين
نام رئيس شعبه
محمد ابراهيم فيضي زاده
تلفن دفتر شعبه
 17210414 973+
دورنگار دفتر شعبه
 17216020 973+
پست الكترونيك دفتر شعبه
 Feizizadeh@iranair.com
تلفن 
 17210414 973+
دورنگار
 17216020 973+
آدرس
منامه-خيابان الفرضه–ساختمان پاركينگ اتومبيل -طبقه همكف –شماره 9
پست الكترونيك دفتر فروش
Iranair@batelco.com.bh
ساعات كار دفتر
08:00 الي 16:00