شعبه هما در آلمان با مركزيت فرانكفورت  و شعبه هامبورگ داراي  يك ايستگاه عملياتي وابسته (  كلن ) و يك ايستگاه عملياتي مستقل هامبورگ  مي باشد .
 
پرواز هاي اين شعبه در حال حاضر :
سه پرواز هفتگي در روزهاي شنبه – دوشنبه – چهارشنبه از فرانكفورت 
پرواز هفتگي در كل سال  روز هاي  جمعه  از كلن و در فصل تابستان(روزهاي سه شنبه)
دو پرواز هفتگي در روز هاي يكشنبه و پنج شنبه از هامبورگ

 
شعبه فرانكفورت
دفتر فروش فرانكفورت
نام رئيس شعبه
علیرضا منصور زاده
تلفن دفتر شعبه
25600610 (69) 49+
25600611 (69) 49+
دورنگار دفتر شعبه
25600620 (69) 49+
پست الكترونيك دفتر شعبه
 INFO@IRANAIR.DE
پست الكترونيك رييس شعبه
mansourzadeh@iranair.com
تلفن
25600613 (69) 49+
25600614 (69) 49+
25600615 (69) 49+
دورنگار
25600633 (69) 49+
پست الكترونيك دفتر فروش
sales@iranair.de
آدرس
Am Hauptbahnhof 10
60329 frankfurt Am Main
ساعات كار دفتر
دوشنبه تا جمعه از 09:00 الي 17:00
                      
دفتر فرودگاه
آدرس
Stationsleitung, P.O. Box 64, 60549 Frankfurt/Main
شماره تلفن 
69048431 69 49+
ساعت كار دفترفروش هما در فرودگاه
روزهاي پرواز از 11:00 الي 15:00