هامبورگ به عنوان يك ايستگاه عملياتي مستقل  شعبه آلمان هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران "هما" فعاليت مي نمايد.در فرودگاه برلين يك كانتر فروش بليت مربوط به هما زير نظر اين شعبه فعاليت مي نمايد.

شعبه هامبورگ
دفتر فروش هامبورگ
نام رئيس شعبه
مسعود لبافي
تلفن دفتر شعبه
2800124 40 49+
دورنگار دفتر شعبه
2800197 40 49+
پست الكترونيك دفتر شعبه
 labbafi@iranair.com
تلفن 
245588,245500 (40) 49+
پست الكترونيك
 iranair@t-online.de
ساعات كار دفتر
دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 الي 17:00
آدرس
ERNST MERCK STR 12-14
20099 HAMBURG
دفتر فرودگاه هامبورگ كانتر فروش هما در فرودگاه برلين
تلفن دفتر
50753058 40 49+
دورنگار
38623192 40 49+
ساعت كار
يكشنبه ها و پنج شنبه ها از ساعت 09:00 الي 13:00 
آدرس
GlobeGround – A/P Counter A-1/38B – Flughafen Tegel – 13405 Berlin
تلفن 
41014410 30 49+
دورنگار
41014411 30 49+
ساعات كار كانتر
دوشنبه تا جمعه از ساعت 09:00 الي 14:00

هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران"هما" روزهاي يكشنبه و پنج شنبه در مسير تهران-هامبورگ - تهران پرواز دارد.