شعبه کویت
دفتر فروش کویت
نام رئیس شعبه
محمدرضا رنجبر
تلفن دفتر شعبه
22451228 965+
دورنگار دفتر شعبه
22451180 965+
پست الکترونیک دفتر شعبه
 m.ranjbar@iranair.com

تلفن 
22451182 965+
دورنگار
 22451180 965+
آدرس شعبه
کویت -شارع خالد بن الولید : برج المدینه ـ المیزانین
ساعات کار دفتر
 شنبه تا پنجشنبه  08:00 الی 12:30
از 16:30 الی 20:00