شعبه كراچي
دفتر فروش كراچي
دفتر فرودگاه
نام رئيس شعبه
محمدرضا علوي زاده
تلفن دفتر شعبه
35680102 21 92+
دورنگار دفتر شعبه
35684055 21 92+
پست الكترونيك دفتر شعبه
 M.OLOVIZADEH@IRANAIR.COM
تلفن 
35215001 - 35216293 21 92+ 
آدرس
شاهراه فيصل - هتل مهران - شماره 10
پست الكترونيك
Iranair_pk@hotmail.com
ساعات كار دفتر
از ساعت 09:00 الي 17:00
روزهاي جمعه و يكشنبه تعطيل مي باشد
تلفن 
34570682 21 92+
آدرس
فرودگاه بين المللي كراچي - طبقه 5-اتاق 5029-ترمينال جناح
ساعات كار دفتر
فقط روزهاي پرواز(چهارشنبه ها)
از ساعت 09:00 الي 17:00