درصورت آسيب ديدگي و يا عدم دريافت جامه دان در مقصد چه اقداماتي بايد انجام داد؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  درصورت آسيب ديدگي و يا عدم دريافت جامه دان در مقصد چه اقداماتي بايد انجام داد؟
زمان مراجعه مسافرين به كانتر پذيرش چه ساعتي است؟
آخرين مهلت براي مراجعه به باجه پذيرش مسافر چه مدت قبل از زمان انجام پرواز مي باشد؟
منظور از جامه دان رايگان مسافر چيست؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  منظور از جامه دان رايگان مسافر چيست؟
دستورالعمل هاي مربوط به حمل بار دستي مسافر به داخل هواپيما چيست؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  دستورالعمل هاي مربوط به حمل بار دستي مسافر به داخل هواپيما چيست؟
دستورالعمل حمل كالاي خطرناك توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما چيست؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  دستورالعمل حمل كالاي خطرناك توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران هما چيست؟
قوانين حمل حيوان زنده توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  قوانين حمل حيوان زنده توسط هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران چيست؟
آيا در پروازهاي داخلي ارائه كارت شناسايي الزامي است؟
مسافرين مجاز به حمل چه اقلامي در كيف دستي خود به داخل كابين هواپيما مي باشند؟