پروازهای داخلی هما از کدام فرودگاه انجام میگیرد؟
آیا نرخ ویژه ای در پروازهای داخلی وجود دارد؟
مقررات هما در صورت بروز تاخیر در پروازهای داخلی هما چیست ؟
آیا هزینه تغییر تاریخ یا استرداد ثابت است؟
علت تفاوت نرخ در مسیرهای داخلی هما چیست؟
  • 1395/3/23 يكشنبه
    علت تفاوت نرخ در مسیرهای داخلی هما چیست؟
نکات مربوط به پروازهای داخلی هما چیست؟