عوارض خروج 

بر اساس  بخشنامه ۵۶۶۷/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۴/۲(احكام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور) به شرح ذيل مي باشد:


- عوارض خروج مسافر از مرزهاي هوائي كشور  براي هر نفر۶۵۰،۰۰۰ريال

- عوارض خروج مسافر از مرزهاي زميني و دريائي كشور  براي هر نفر ۱۵۰،۰۰۰ريال

- عوارض خروج زائرين حج تمتع و عمره و عتبات عاليات ۵۰ درصد عوارض تعيين شده در اين بند مي باشد.

Guest (IAGuest)
Powered By Sigma ITID.
خانه | بازگشت |