محدوديت پرواز بانوان باردار در بارداري اول و دوم به بعد چگونه است؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  محدوديت پرواز بانوان باردار در بارداري اول و دوم به بعد چگونه است؟
محدوديت پذيرش مسافران نيازمند به صندلي چرخدار چيست؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  محدوديت پذيرش مسافران نيازمند به صندلي چرخدار چيست؟
محدوديت پذيرش مسافراني كه عمل جراحي بر روي آنها انجام شده است چگونه است؟
محدوديت پذيرش مسافراني كه داراي شكستگي يا آتل بندي در اندام هاي خود هستند چيست؟
مسافري كه جراحي بيني انجام داده باشد مي تواند پرواز كند؟
محدوديت مسافراني كه دچار سوختگي شده اند چيست؟
آيا نوزاد نارس جهت پرواز پذيرفته مي شود؟
مسافريني كه جراحي ستون فقرات انجام داده اند براي پرواز پذيرش مي شوند؟
محدوديت پذيرش مسافران ناتوان چيست؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  محدوديت پذيرش مسافران ناتوان چيست؟
مسافراني كه مشكل ستون فقرات دارند آيا پذيرش مي شوند؟
محدوديت پذيرش مسافراني كه جراحي زيبايي انجام داده اند چگونه است؟
آيا مسافراني كه جراحي چشم انجام داده اند براي پرواز پذيرش مي شوند؟
محدوديت پذيرش مسافران نابينا چگونه است؟
محدوديت پذيرش مسافراني كه بايد بصورت خوابيده پرواز كنند چگونه است؟
محدوديت پذيرش مسافران مبتلا به آسم چيست؟
محدوديت پذيرش نوزاد در پرواز چگونه است؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  محدوديت پذيرش نوزاد در پرواز چگونه است؟
محدوديت پذيرش جانبازان جنگي چگونه است؟
محدوديت پذيرش مسافراني كه در ناحيه دست يا پا دچار آسيب گرديده اند چگونه است؟
آيا مســافران با معلوليت حركتي، نابينا، كم بينا، ناشنوا نيــازمند به اطلاع رساني پيش از انجام مســافرت خــود مي باشند؟
آيا امكان حمل كپسول اكسيژن به داخل كابين هواپيما وجود دارد؟
 • 1390/9/29 سه شنبه
  آيا امكان حمل كپسول اكسيژن به داخل كابين هواپيما وجود دارد؟
چه سرويس هايي شامل مسافرين خدمات ويژه در فرودگاه مي شود؟
آيا براي حمل ويلچر نياز به پرداخت وجه اضافي مي باشد؟