معيار جبران خسارت جامه دان چيست
درصورت وجود محتويات باارزش درون جامه دان چه بايد كرد
محدودیت حمل جامه دان به درون کابین هواپیما به چه میزان می باشد
 • 1392/1/17 شنبه
  محدودیت حمل جامه دان به درون کابین هواپیما به چه میزان می باشد
چه اقلامي نبايد داخل جامه دان تحويلي به كانتر قرار داده شود
آيا مي توان جامه دان ساير مسافرين را درميان جامه دان خويش قبول و تحويل كانتر پذيرش نمود
درصورت حمل كالاهاي شكستني، چه تدابيري بايد لحاظ گردد
 • 1392/1/17 شنبه
  درصورت حمل كالاهاي شكستني، چه تدابيري بايد لحاظ گردد
نكاتي را كه مي بايست هنگام تحويل جامه دان به كانتر پذيرش مد نظر قرار داد چيست
نكاتي را كه مي بايست هنگام دريافت جامه دان در ايستگاه مقصد مد نظر قرار داد چيست
 • 1392/1/17 شنبه
  نكاتي را كه مي بايست هنگام دريافت جامه دان در ايستگاه مقصد مد نظر قرار داد چيست
درصورت نرسيدن جامه دان به مقصد چه بايد كرد
 • 1392/1/17 شنبه
  درصورت نرسيدن جامه دان به مقصد چه بايد كرد
درصورت آسيب و يا دستبرد به جامه دان چه بايد كرد
 • 1392/1/17 شنبه
  درصورت آسيب و يا دستبرد به جامه دان چه بايد كرد
وزن هر بسته/جامه دان قابل تحویل در باجه پذیرش چه میزان می باشد؟
قابل توجه مسافرين
 • 1392/1/17 شنبه
  قابل توجه مسافرين