در اختيار داشتن كاركنان متخصص و مجرب همراه با برترين تجهيزات و امكانات به روز دنيا اين قسمت را قادر ساخته تا در امور ذيل ارائه خدمات نمايد:

پشتيباني فني تعميرات هواپيما خدمات قطعات هواپيما آموزش مهندسي و تعميرات