تاريخچه كيترينگ
كيترينگ فرودگاه مهرآباد با هدف تامين و ارائه سرويس هاي پذيرايي و خدمات رفاهي به مسافران و كادر پروازي در سال 1346 تاسيس گرديد. شاخص بنيادي اين مجموعه را تضمين كيفيت و سلامت غذا و رفاه و آسايش مسافران تشكيل مي دهد.
مجموعه كيترينگ با مساحتي بيش از 8033 مترمربع شامل فضاي اداري، توليد، آماده سازي و انبار و نيز با در اختيار داشتن  700 نفر نيروي انساني متخصص و نيمه متخصص در چهار شيفت انجام وظيفه مي نمايد. كيترينگ علاوه بر تامين نيازهاي غذايي، رفاهي مسافران و كادر پرواز، ارائه خدمات به شركت هاي هوايي داخلي و بين المللي را بر عهده داشته كه مجموع انواع توليدات روزانه كيترينگ به طور متوسط بالغ بر 32000 سرويس غذايي اعم از غذاي سرد و گرم، ميان وعده و ... مي باشد.

كيترينگ "هما" علاوه بر تهران داراي چند كيترينگ فعال در شهرهاي اصفهان، مشهد، شيراز و تبريز مي باشد و هر يك از آنها با در اختيار داشتن سالن و تجهيزات خاص و در اختيار داشتن كادر مجرب و ماهر به توليد انواع سرويس هاي غذايي پرواز مشغول مي باشند