سرويس غذايي هما كلاس
در پروازهايي كه هواپيما داراي صندلي مخصوص مسافرين درجه 1 (هماكلاس) مي باشد، به مسافران اين گروه سرويس هاي ويژه اي از ابتداي پرواز ارايه مي شود. اين سرويس ها شامل سرويس هاي پذيرايي در طول پرواز نيز مي گردد. كليه سرويس هاي غذايي اين گروه از مسافران مطابق با استانداردهاي ويژه تهيه مي شود. بديهي است سرويس پذيرايي هماكلاس ويژگي هاي خاص و انحصاري را نسبت به سرويس هاي معمولي دارا مي باشد. به لحاظ كيفيت و تنوع ويژه اي كه اين سرويس ها برخوردارند مي توان اوج هنر و سليقه را در آنها مشاهده نمود. به عنوان مثال امكان انتخاب سرويس با استفاده از منو غذايي، سرو غذا در ظروف چيني، دريافت كيف هديه سفر، بسته بندي زعفران در جعبه خاتم ، گل و ... در طول پرواز برخي از ويژگي هاي اين سرويس ها مي باشد.